دوشنبه, 21 فروردین 2019
پرسنل واحد توسعه و گسترش ستاد مرکز بهداشت
کارشناس مسئول توسعه وگسترش: جناب آقای علی ابوالحسنی 
کارشناس توسعه وگسترش: سركار خانم سیده ناهید آهو قلندری 
کارشناس توسعه وگسترش: جناب آقای محمد آزادی 
کارشناس سامانه سیب: جناب آقای حشمت اله حیدری 

شرح وظایف