یکشنبه, 26 مرداد 2019
پرسنل واحد توسعه و گسترش ستاد مرکز بهداشت
کارشناس مسئول توسعه وگسترش: جناب آقای علی ابوالحسنی 
کارشناس سامانه سیب: جناب آقای حشمت اله حیدری 
کارشناس توسعه وگسترش: سركار خانم سیده ناهید آهو قلندری 

شرح وظایف