پرسنل واحد بهداشت دهان و دندان ستاد مرکز بهداشت
مسئول بهداشت دهان و دندان: جناب آقای پدرام نیك نام 

شرح وظایف

V5.1.0.0