پرسنل واحد آمار ستاد مرکز بهداشت
کارشناس مسئول آمار ستاد مرکز بهداشت : سركار خانم زهرا آزادی 

شرح وظایف

V5.1.0.0