پرسنل واحد جمعدار و امین اموال
جمعدار و امین اموال: جناب آقای رضا پارسی نژاد 

شرح وظایف

V5.1.0.0