پرسنل واحد امور اداری ستاد مرکز بهداشت:
دسته بندي اخبار 
کارگزین: سركار خانم خدیجه رشیدی  جديد!
کد خبر : ۷۶۵۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۹:۵۱:۵۲
کارگزین: سركار خانم پری دالوند  جديد!
کد خبر : ۷۶۵۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۹:۴۹:۲۹
مسئول امور اداری: جناب آقای عسگر كیانی  جديد!
کد خبر : ۷۶۵۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۹:۴۲:۵۰

شرح وظایف

V5.1.0.0