پرسنل واحد درآمد ستاد مرکز بهداشت
مسئول نظارت بر درآمد مرکز بهداشت : جناب آقای علی قلاوند 
کارشناس ارشد حسابداری
کارشناس درآمد : جناب آقای فیروز نجاتی 

شرح وظایف

V5.1.0.0