شرح وظایف مدیر مرکز آموزش بهورزی

1- سرپرستی امور فنی و اداری مرکز

2- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

3- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن

4- ابلاغ شرح وظایف به کارکنان

5- پیگیری دریافت مجوز پذیرش بهورز

6- تشکیل کمیته جذب بهورز

7- مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان

8- تایید محل سکونت داوطلبان بهورزی

9- برنامه ریزی آموزشی باهمکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای ان

10- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه کلی چک لیست آموزشی

11- مشارکت در آموزشهای نظری ، عملی کار آموزی

12- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه ، کلی، چک لیست آموزشی

13- مشارکت در آموزشهای نظری ، عملی ، کار آموزی

14- نظارت برطرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و ثبت کارنامه و معدل گیری

15- تنظیم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوطه به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی و بازآموزی کارکنان استان

16- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری عملی و کاراموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

17- تشکیل شورا مربیان و تنظیم برنامه مدون برای بر گزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار

18- برنامه ریزی جهت انجام برنامه های سنجش سلامت دانش آموزان جدید بهورزی

19- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی

20- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرا برنامه های امتحانی پایان دوره و ونهایی

21- نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

22- نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان، ارزشیابی سا لانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی

23- برنامه ریزی و مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر

24- انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی و مراکز روستایی و شهری در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی جامعه نگر به دانشکده بهداشت های مربوطه

25- برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

26- تحلیل نتایج و ارائه طر حهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

27- نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی

28- مشارکت در جلسلت و برگزاری کنفرانس و ارائه نظارات تخصصی

29- همکاری در اجرا ی برنامه های باز آموزی ، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت با کارشناسان ستادی

30- مشارکت با واحد های فنی مرکز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های اموزش تیم سلامت

31- همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان بمنظور تعیین نیازهای آموزشی

32- مشارکت در تهیه مقالات ، جمه اموری مقالات و مطلب کارکنان ، مربیان و بهورزان و ارائه به فصلنامه

33- جمع آوری و جمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورزی و ارائه به فصلنامه و توزیع مجله آموزشی بهورز

34- برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

35- صدور گواهینامه آموزش بهورزی

36- شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت برنامه ها

37- پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات انها

38- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی در مانی به اتفاق تیم کارشناسان

39- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد خانه بهداشت دانش آموزی و آموزشی بصورت مستمر

40- ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشتی در مانی و پیشنهاد تشویق و تنبیه پرسنل

41- مشارکت در امور فنی بهورزان شاغل ( ارزشیابی سالیانه ارتقاء شغلی ، تغییر عنوان و....... )

42- برنامه ریزی جهت انجام تحقیق و پژوهش در عرصه های بهداشتی در مانی

43- پیگیری تامین امور رفاهی بهورزان شاغل با همکاری امور اداری

44- حضور فعال در کمیته نقل و انتقا لات ( ویژه بهورزان)

45- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمر کز از بهورزان و اعلام نتایج به واحدهای ستادی

46- نظارت و ارزشیابی مستمر کلاسهای آموزشی برگزار شده و اعلام نتایج به واحدها

47- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی با همکاری مربیان و واحدهای ستادی

48 - پیگیری روند صدور گواهی بر اساس تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی

49- پیگری تامین فضا ووسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای پشتیبانی

50- نظارت بر نحوه اجرا برنامه آموزش بدو خدمت نیروها، تجزیه و تحلیل برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهایستادی

51- تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی، اجتماعی برای دانش اموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت

52- گزارش مشکلات نیروهای تخصصی به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات انان

53- مطاله و بررسی به منظور تدوین منابع اموزشی از طریق تالیف ، ترجمه کتب , مجلات و مقالات علمی

برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های مستمر بهورزان

54-رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه

55- پیگیری تامین اعتبار جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز

56- شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه

57- پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی

58- انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک می باشد

    V5.5.2.0