پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت
کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت : سركار خانم مهندس لاله صالح فر 
کارشناس واحد بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت : سركار خانم مهندس مریم طافی 
كارشناس واحد بهداشت حرفه ای ستاد مركز بهداشت : جناب آقای مهندس امین نصیری 

شرح وظایف

مطالب آموزشی

    گروه دورانV5.5.2.0