پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاونت اجتماعی ستاد مرکز بهداشت
معاونت اجتماعی: جناب آقای امیر عظیم نوه سی 
مسئول آموزش و توانمندسازی کارکنان
مسئول امور خیرین- مسئول سمن ها (سازمانهای مردم نهاد) وNGO ها - مسئول اردوهای جهادی
کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت: سركار خانم بنفشه یعقوبی 
رابط خانه های مشارکت مردمی
کارشناس آموزش سلامت: سركار خانم مینا سواری 
رابط کانون های سلامت
رابط بیمارستان امام علی ( ع) در امور خیرین: سركارخانم صغری ملائین 

معاونت اجتماعی

    شرح وظایف

    گروه دورانV5.5.2.0