پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد آمار ستاد مرکز بهداشت
کارشناس مسئول آمار ستاد مرکز بهداشت : سركار خانم زهرا آزادی 

شرح وظایف

گروه دورانV5.5.2.0