پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسنل واحد امور اداری ستاد مرکز بهداشت:

شرح وظایف

گروه دورانV5.5.2.0