مركز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چم گلك
آدرس : شهر چمگلک ، خیابان شهید چندازخدمات ارائه شده در این مرکز :

- خدمات پزشکی

- خدمات مامایی

- خدمات آزمایشگاهی

- خدمات دارویی

- خدمات بهداشت عمومی

- خدمات دندانپزشکی

 

آدرس : شهر چمگلک ، خیابان شهید چنداز

 

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0