مركز خدمات جامع سلامت شهری شماره5
آدرس : کوی لور جنب پمپ گاز

 

خدمات ارائه شده در این مرکز :

- خدمات پزشکی

- خدمات مامایی

- خدمات آزمایشگاهی

- خدمات بهداشت عمومی

- خدمات دندانپزشکی

 

آدرس : کوی لور جنب پمپ گاز

 

 

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0