خانه بهداشت سرچاه
آدرس : بخش الوار گرمسیری ، سرچاه


خدمات ارائه شده:

1- خدمات سلامت خانواده

2- خدمات بهداشت عمومی

3- خدمات مامایی

4- خدمات بهداشت محیط


آدرس : بخش الوار گرمسیری ، سرچاه

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0